publikacje

Komentarz do RODO

Nakładem wydawnictwa CH BECK ukaże się Komentarz do rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Partnerzy Kancelarii są wśród autorów Komentarza, a redaktorem naukowym komentarza jest dr Paweł Litwiński. 

Ocena skutków dla ochrony danych – publikacja w Monitorze Prawniczym

W numerze 13/2017 Monitora Prawniczego ukazał się artykuł autorstwa Natalii Kalinowskiej, doktorantki WPiA UKSW i dra Pawła Litwińskiego poświęcony procedurze oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

 

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) to zupełnie nowy mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zastępujący obowiązek rejestracyjny zbiorów danych osobowych. Mechanizm, który w praktyce może powodować wiele praktycznych trudności, a który trzeba będzie stosować od 25 maja 2018 r.

 

http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/ocena-skutkow-dla-ochrony-danych-i-uprzednie-konsultacje-nowe-obowiazki-podmiotow-przetwarzajacych-dane-osobowe/

 

„Charakter prawny zgody konsumenta …” – najnowsza publikacja w Monitorze Prawniczym

W styczniowym wydaniu Monitora Prawniczego ukazał się artykuł pt. „Charakter prawny zgody konsumenta na spełnienie świadczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy”, którego autorami są Patrycja Kozik i Mirosław Gumularz. 

Monografia „Ochrona konsumenta na rynku usług”.

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia pt. „Ochrona konsumenta na rynku usług”. Współautorką publikacji jest mec. Patrycja Kozik, która przygotowała tekst pt. „Misselling w ubezpieczeniach- czyli ochrona konsumenta usług ubezpieczeniowych na gruncie najnowszych zmian ustawodawczych”.

 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/inne-inne/id15924,Ochrona-konsumenta-na-rynku-uslug.html

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego.

Nakładem wydawnictwa CH Beck ukazała się książka „Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego”, której współautorami są mec. Paweł Barta i dr Paweł Litwiński.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/beck-info-biznes-sektor-publiczny/id15149,Ochrona-danych-osobowych-w-sektorze-publicznym.-Z-uwzglednieniem-ogolnego-rozporzadzenia-unijnego-Plyta-CD.html

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się pierwsza w Polsce monografia poświęcona nowym europejskim przepisom o ochronie danych osobowych. Dr Paweł Litwiński jest autorem rozdziału poświęconego międzynarodowym transferom danych osobowych.

https://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/prawo-administracyjne-ogolne/p,polska-i-europejska-reforma-ochrony-danych-osobowych-przedsprzedaz,361642.html#description-block

Książka dostępna w sprzedaży od 27 lipca 2016 r.

40471643_2_polska-i-europejska-reforma-ochrony-danych-osobowych-przedsprzed_300x418_FFFFFF_pad

Ukazało się IV wydanie Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się IV wydanie Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Partnerów Kancelarii, mec. Pawła Barty i adw. dra Pawła Litwińskiego.

Kolejne wydanie Komentarza uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe oraz europejskie, a także poglądy doktryny. Ponadto zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

  • ustawą z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 77), która dotyczy trybu wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zgody na zatrzymanie lub aresztowanie, w tym: wymogów formalnych wniosków, prawa do składania wyjaśnień przez podmiot objęty immunitetem, sposobu rozpatrywania wniosków oraz trybu wyrażenia zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności oraz zatrzymania lub aresztowania (wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia);
  • ustawą z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która dotyczy ułatwienia przekazywania danych między organami administracji publicznej (wejście w życie 1.4.2016 r.);
  • ustawą z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2281), w której wskazuje się w miejsce ministra właściwego do spraw administracji publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji(wejście w życie 1.1.2016 r.).

Publikacja ta została przygotowana z myślą o osobach stosujących w praktyce przepisy o ochronie danych osobowych. Niewątpliwym atutem komentarza jest próba wyjaśnienia praktycznych problemów związanych z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym przez podmioty należące do sfery administracji publicznej.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-krotkie-komentarze-becka/id14907,Ustawa-o-ochronie-danych-osobowych.-Komentarz.html