Ukazało się IV wydanie Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się IV wydanie Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Partnerów Kancelarii, mec. Pawła Barty i adw. dra Pawła Litwińskiego.

Kolejne wydanie Komentarza uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe oraz europejskie, a także poglądy doktryny. Ponadto zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

  • ustawą z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 77), która dotyczy trybu wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zgody na zatrzymanie lub aresztowanie, w tym: wymogów formalnych wniosków, prawa do składania wyjaśnień przez podmiot objęty immunitetem, sposobu rozpatrywania wniosków oraz trybu wyrażenia zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności oraz zatrzymania lub aresztowania (wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia);
  • ustawą z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która dotyczy ułatwienia przekazywania danych między organami administracji publicznej (wejście w życie 1.4.2016 r.);
  • ustawą z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2281), w której wskazuje się w miejsce ministra właściwego do spraw administracji publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji(wejście w życie 1.1.2016 r.).

Publikacja ta została przygotowana z myślą o osobach stosujących w praktyce przepisy o ochronie danych osobowych. Niewątpliwym atutem komentarza jest próba wyjaśnienia praktycznych problemów związanych z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym przez podmioty należące do sfery administracji publicznej.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-krotkie-komentarze-becka/id14907,Ustawa-o-ochronie-danych-osobowych.-Komentarz.html